Edukacja

Projekt zmiany uchwały w sprawie nauczycieli

m30 - Projekt zmiany uchwały w sprawie nauczycieli

Projekt uchwały nr……
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 26.03.2019.

zmieniającej uchwałę nr XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 roku poz.995), art. 30 ust. 6 pkt. 1, 2 ust.6a w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 roku poz. 967 i 2245) oraz § 33 pkt. 1.2. – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/241/13 z dnia 27.08.2013. w sprawie w/w regulaminu wprowadza się następujące zmiany:
1/ w rozdziale 4 w § 10 wprowadza się zapis – „Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości nie niższej niż 100,00 zł i nie wyższej niż 150,00 zł”.

§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przedstawienia propozycji odpowiednich zmian w budżecie Powiatu, niezbędnych do wykonania tej uchwały i przedstawienie ich na kwietniowej sesji Rady Powiatu

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Redakcja oraz portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na portalu infoddz.pl